اولین محموله واگن های حمل خودرو

 

خروج اولین محموله واگنهای حمل خودرو از منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید بم به تهران.

 

 

۵
از ۵
۵ مشارکت کننده